Domov

Vse potrebne informacije v zvezi s tahografi in socialno zakonodajo za mobilne delavce!

Priročnik za voznike

Naročite brezplačni priročnik! Klik na sliko!

Na naši spletni strani najdete aktualne informacije s področja transporta, splošne informacije o časih vožnje, odmorih, počitkih, delovnem času, tahografih, obdelavi podatkov in zakonodajo. Vsem zainteresiranim za podrobnejšo poznavanje ponujamo  usposabljanja na teme, ki so zanimive za transportna podjetja in voznike.

 

Usposabljanje

Spremembe na področju zakonodaje in tehnologije zahtevajo nova znanja, ki jih prenašamo na vas.

Nudimo vam teoretično in praktično usposabljanje na področju uporabe tahografov, socialne zakonodaje in prevoza tovora. Dolgoletne izkušnje in edinstveni praktični pripomočki nam omogočajo, da pridobite ustrezno uporabno znanje.

Vrste usposabljanj

Časi vožnje in počitki voznikov

Uporaba tahografov v praksi – delo na simulatorju v praksi

Upravljavci voznih parkov – zakonodaja, praktična znanja

Prenos podatkov DT, obdelava podatkov in poročil

Novice

Spremembe zakonodaje 2020

V mesecu juliju je bila sprejeta Uredba EU 2020/1054, ki spreminja uredbi 561/2006 in 195/2014, kateri neposredno urejata pravila glede časov vožnje in počitkov voznikov ter uporabe tahografov.Spremembe stopijo v veljavo 20. avgusta 2020. Vse spremembe so zbrane v dokumentu (pdf, ki si ga lahko shranite).

Tehnični pregledi se ponovno izvajajo

Vlada je izdala Odlok o spremembi Odloka o začasni prepovedi izvajanja tehničnih pregledov in drugih postopkov v zvezi z registracijo motornih vozil ter dela v tahografskih delavnicah v Republiki Sloveniji. Z Odlokom o spremembi Odloka o začasni prepovedi izvajanja tehničnih pregledov in drugih postopkov v zvezi z registracijo motornih vozil ter dela v tahografskih delavnicah …

Nova začasna odstopanja od Uredbe 561-2006

Republika Slovenija na podlagi 14. člena Uredbe 561-2006 ponovno določila začasna odstopanja od določb člena 6. do 9. Uredbe (ES) 561-2006 Odstopanje velja od 15.04.2020 do 14.05.2020, Republika Slovenija pa je o odstopanju dne 17.04.2020 obvestila druge države članice. Odstopanja veljajo na območju Republike Slovenije za notranje in mednarodne prevoze blaga. Če opravljate mednarodne prevoze blaga v …

Zakonodaja

PREGLED KROVNIH ZAKONOV

Zakon o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih (Uradni list RS, št.45/16 – uradno prečiščeno besedilo in 62/16 – popr.)

Zakon predpisuje pristojne organe in njihova pooblastila, nosilce javnih pooblastil, uradne evidence in globe za prekrške.

V pravni red uvaja Uredbo (ES) 561-2006, Uredbo 3821/85, Evropski sporazum o delu posadk vozil, ki opravljajo mednarodne cesten prevoze (AETR), Direktivo 2006/22/ES, Direktivo 2002/15/ES in Direktivo 2009/5/ES.

Uredba (ES) št. 561/2006 – socialna zakonodaja za mobilne delavce

Ta uredba določa pravila o času vožnje, odmorih in času počitka za voznike, ki opravljajo prevoz blaga in potnikov po cesti, za uskladitev pogojev konkurence med vrstami prevoza v notranjem prometu, zlasti glede na cestni sektor, ter za izboljšanje pogojev dela in varnosti v cestnem prometu. Cilj določb te uredbe je tudi pospeševati boljše spremljanje in prakso izvrševanja držav članic ter boljšo delovno prakso v sektorju cestnega prevoza.

Zakon o prevozih v cestnem prometu (ZPCP)(Uradni list RS, št. 6/16 – uradno prečiščeno besedilo)

Ta zakon določa pogoje in način opravljanja prevozov potnikov in blaga v notranjem in mednarodnem cestnem prometu ter organe, pristojne za izvajanje in nadzor nad izvajanjem tega zakona.

Zakon o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13 – uradno prečiščeno besedilo in 68/16)

S tem zakonom se določajo prometna pravila ravnanja v cestnem prometu ter pooblastila in sankcije, ki jih pri izvajanju tega zakona izrekajo pristojni organi.

Zakon o voznikih (Uradni list RS, št. 85/16)

S tem zakonom se določajo načrtovanje in izvajanje nalog za preventivo in varnost v cestnem prometu, pravila in pogoji za udeležbo voznikov v cestnem prometu, pravila in pogoji za usposabljanje kandidatov za voznike motornih vozil, pogoji za delovanje šol vožnje, program vozniškega izpita, vozniški izpiti in pogoji opravljanja zdravstvenih pregledov ter dodatnih usposabljanj voznikov.

Zakon o motornih vozilih (ZMV-1)(Uradni list RS, št. 75/17)

Ta zakon ureja pogoje za dajanje motornih in priklopnih vozil na trg, njihovo registracijo in udeležbo v cestnem prometu in pri opravljanju kmetijskih ali gozdarskih del, pogoje za opravljanje nalog tehničnih služb, strokovnih in registracijskih organizacij, vodenje zbirk podatkov o vozilih in nadzor nad izvajanjem tega zakona ter dostop do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil.

Zakon o cestah (ZCes) (Uradni list RS št. 109-10, Uradni list RS št. 48-12,
Uradni list RS št. 36-16, )

  • status in kategorizacijo javnih cest,
  • enotna pravila za gradnjo, upravljanje in vzdrževanje vseh javnih cest ter pogoje za uporabo nekategoriziranih cest, ki se uporabljajo za javni cestni promet, zaradi zagotavljanja enakih pogojev za varno odvijanje cestnega prometa na celotnem cestnem omrežju,
  • obvezno gospodarsko javno službo za zagotavljanje stanja javnih cest za varen in neoviran promet,
  • upravljanje, gradnjo, vzdrževanje in varstvo javnih cest ter prometa na njih.

Kontakt

Na taho-mojster Vam ponujamo informacije, ki so potrebne za vožnjo tovornih vozil ter vozil za prevoz oseb, kjer je potrebna uporaba tahografa. Najdete novice s področja cestnega transporta in aktualne informacije v zvezi z zakonodajo. Naše pridobljene izkušnje delimo z vami na praktičnem usposabljanju uporabe tahografov in s področja socialne zakonodaje za mobilne delavce.

Stopite v kontakt z nami:

Vaše ime (zahtevano)

Elektronski naslov (zahtevano)

Naslov sporočila

Vaše sporočilo