Časi vožnje in počitki

  • Čas vožnje – volan – označuje čas vožnje. Vključi se avtomatsko ob pričetku vožnje pri večini tahografov.
  • Drugo delo – kladivi – zajema vse dejavnosti, ki so opredeljene kot drugo delo – nakladanja, razkladanje ali druga aktivna dela, ki jih voznik opravlja – znotraj prevozniškega sektorja ali zunaj njega
  • Obdobje razpoložljivosti  – niso odmori in časi počitka, a je voznik na voljo, da začne ali nadaljuje vožnjo ali opravlja drugo delo. To je tudi čas čakanja na mejah, v času prepovedi prometa, na vlaku ali trajektu in čas voznika, ko počiva v vozilu, ko je posadka na vozilu.
  • Odmori in počitki – postelja – čas, v katerem voznik sam razpolaga – nima službenih obveznosti . Odmore in počitke mora voznik sam planirati in se izključiti iz prometa.

Odmor je obdobje, v katerem voznik ne vozi vozila in ne opravlja drugega dela, namenjen je izključno oddihu.

Obdobje vožnje pomeni dejavnost vožnje motornega vozila, ki je zabeležena avtomatsko, polavtomatsko in ročno.

Čas vožnje je celotni čas vožnje vozila od začetka odmora ali počitka do pričetka časa odmora ali počitka; vožnja je lahko prekinjena ali neprekinjena.

Vožnja z več vozniki je situacija, v kateri sta v vsakem obdobju vožnje v vozilu dva voznika ali več; za prvo uro vožnje prisotnost drugega voznika ni potrebna.

Počitek je obdobje, v katerem voznik prosto razpolaga s svojim časom.

Teden pomeni obdobje od ponedeljka od 0:00 do nedelje do 24 ure.

Tedenski čas vožnje pomeni skupni čas vožnje v enem tednu.

Drugo delo so aktivnosti voznika, označene z znakom kladiva in so opredeljena kot delovni čas, a niso vožnja.

Ponoči  pomeni čas med 23.00 in 6.00 uro.

Nočno delo pomeni vsako delo, ki se opravlja ponoči.

Voznik je oseba, ki na cesti vozi vozilo.

Voznik začetnik  je  voznik  motornega  vozila  do dopolnjenega 21.  leta  starosti  in voznik motornega vozila  dve leti od prve pridobitve vozniškega dovoljenja ne glede na to, ali je bilo pridobljeno v Republiki Sloveniji ali tujini. Voznik začetnik je  tudi voznik motornega vozila dve  leti od prve pridobitve vozniškega dovoljenja za vožnjo motornih vozil katere  od kategorij A2, A ali B, čeprav že ima vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorij AM, A1, B1, F ali G.

Poklicni voznik je voznik, ki ima opravljene temeljne kvalifikacije in se redno usposablja skladno z zakonom, ki ureja prevoze v cestnem prometu. Voznik lahko status poklicnega voznika dokazuje s spričevalom o pridobljenih temeljnih kvalifikacijah ali s spričevalom o rednem usposabljanju ali z označbo kode Skupnosti »95« na izkaznici o vozniških kvalifikacijah ali na vozniškem dovoljenju.

Pooblaščena uradna oseba je oseba, ki izvaja nadzor nad izvrševanjem posameznih predpisov, ki urejajo voznike, vozila, opremo, prevoz tovora, javne ceste, in drugih predpisov (npr. policisti, vojaški policisti, občinski redarji, cestninski nadzorniki, inšpektorji idr.).

Uradna oseba je oseba, ki je z zakonom pooblaščena za opravljanje določenih nalog (npr. policisti, vojaški policisti, občinski redarji, inšpektorji, preiskovalni sodniki, državni tožilci idr.).

Vozilo je je vsako prevozno sredstvo, namenjeno vožnji po cesti, razen posebnih prevoznih sredstev.

Masa vozila je masa vozila, pripravljenega za vožnjo, brez potnikov in blaga, z voznikom (75 kg; voznik se ne upošteva pri vozilih, ki spadajo v kategorijo dvo- in trikolesnih motornih vozil), z 90 odstotki goriva in polnimi rezervoarji tekočin, razen odpadne vode, ter rezervnim kolesom in orodjem, pri avtobusih pa tudi z drugim članom posadke (75 kg), če je zanj predviden poseben sedež.

Največja dovoljena masa je masa, ki jo določi proizvajalec vozila glede na konstrukcijske lastnosti vozila.