Prenos podatkov

Vsak prevoznik mora zagotoviti prenos podatkov iz kartic voznikov, ki zanj opravljajo prevoze in digitalnih tahografov vozil, ki jih uporablja za prevoze blaga oziroma prevoz oseb.

Prenos podatkov se opravlja s pomočjo posebne namenske opreme, katera mora zagotoviti shranjevanje in prenos podatkov v nespremenjeni obliki.

Prenos podatkov iz kartice voznika je potrebno zagotoviti na najmanj 28 dni od zadnjega prenosa podatkov.

Prenos podatkov iz digitalnega tahografa je potrebno zagotoviti na najmanj 90 dni od zadnjega prenosa. Odgovorna oseba prevoznika pri vsakem prenosu podatkov zagotavlja kontinuiteto in sledljivost podatkov.

Evidenca delovnega časa

Prevoznik mora vzpostaviti in voditi pisno evidenco delovnega časa. Podatki iz evidence se hranijo na sedežu prevoznika najmanj dve leti po preteku obdobja, na katerega se nanašajo.

Podatki za posameznega voznika se v evidenco vpisujejo sproti, nikakor pa ne kasneje kot 28 dni po prejšnjem vpisu podatkov za istega voznika. V evidenci se vodijo naslednji podatki: osebno ime, EMŠO, delovni čas, nočni delovni čas, skupni delovni čas in skupni tedenski delovni čas, iz katerega mora biti posebej razvidno, ali je bilo najvišje povprečje delovnega tedna preseženo.

Voznik, ki opravlja delo pri več delodajalcih, mora pridobiti evidence pri vseh delodajalcih ter posredovati tudi drugim delodajalcem. V primeru, da se delodajalci sporazumejo med sabo, si te podatke lahko izmenjujejo med sabo sami.

Hramba dokumentacije

Vso dokumentacijo in digitalne datoteke je delodajalec dolžan hranit dve leti po poteku obdobja, na katerega se nanaša.

Uporabljene tahografske vložke je potrebno shranjevati (arhivirati) na sedežu podjetja, tekoče po datumu in posameznem vozilu. Zbiranje je potrebno izvesti najmanj na 28 dni.