Zakonodaja

PREGLED KROVNIH ZAKONOV

Zakon o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih (Uradni list RS, št.45/16 – uradno prečiščeno besedilo in 62/16 – popr.)

Zakon predpisuje pristojne organe in njihova pooblastila, nosilce javnih pooblastil, uradne evidence in globe za prekrške.

V pravni red uvaja Uredbo (ES) 561-2006, Uredbo 3821/85, Evropski sporazum o delu posadk vozil, ki opravljajo mednarodne cesten prevoze (AETR), Direktivo 2006/22/ES, Direktivo 2002/15/ES in Direktivo 2009/5/ES.

Uredba (ES) št. 561/2006 – socialna zakonodaja za mobilne delavce

Ta uredba določa pravila o času vožnje, odmorih in času počitka za voznike, ki opravljajo prevoz blaga in potnikov po cesti, za uskladitev pogojev konkurence med vrstami prevoza v notranjem prometu, zlasti glede na cestni sektor, ter za izboljšanje pogojev dela in varnosti v cestnem prometu. Cilj določb te uredbe je tudi pospeševati boljše spremljanje in prakso izvrševanja držav članic ter boljšo delovno prakso v sektorju cestnega prevoza.

Zakon o prevozih v cestnem prometu (ZPCP)(Uradni list RS, št. 6/16 – uradno prečiščeno besedilo)

Ta zakon določa pogoje in način opravljanja prevozov potnikov in blaga v notranjem in mednarodnem cestnem prometu ter organe, pristojne za izvajanje in nadzor nad izvajanjem tega zakona.

Zakon o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13 – uradno prečiščeno besedilo in 68/16)

S tem zakonom se določajo prometna pravila ravnanja v cestnem prometu ter pooblastila in sankcije, ki jih pri izvajanju tega zakona izrekajo pristojni organi.

Zakon o voznikih (Uradni list RS, št. 85/16)

S tem zakonom se določajo načrtovanje in izvajanje nalog za preventivo in varnost v cestnem prometu, pravila in pogoji za udeležbo voznikov v cestnem prometu, pravila in pogoji za usposabljanje kandidatov za voznike motornih vozil, pogoji za delovanje šol vožnje, program vozniškega izpita, vozniški izpiti in pogoji opravljanja zdravstvenih pregledov ter dodatnih usposabljanj voznikov.

Zakon o motornih vozilih (ZMV-1)(Uradni list RS, št. 75/17)

Ta zakon ureja pogoje za dajanje motornih in priklopnih vozil na trg, njihovo registracijo in udeležbo v cestnem prometu in pri opravljanju kmetijskih ali gozdarskih del, pogoje za opravljanje nalog tehničnih služb, strokovnih in registracijskih organizacij, vodenje zbirk podatkov o vozilih in nadzor nad izvajanjem tega zakona ter dostop do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil.

Zakon o cestah (ZCes) (Uradni list RS št. 109-10, Uradni list RS št. 48-12,
Uradni list RS št. 36-16, )

  • status in kategorizacijo javnih cest,
  • enotna pravila za gradnjo, upravljanje in vzdrževanje vseh javnih cest ter pogoje za uporabo nekategoriziranih cest, ki se uporabljajo za javni cestni promet, zaradi zagotavljanja enakih pogojev za varno odvijanje cestnega prometa na celotnem cestnem omrežju,
  • obvezno gospodarsko javno službo za zagotavljanje stanja javnih cest za varen in neoviran promet,
  • upravljanje, gradnjo, vzdrževanje in varstvo javnih cest ter prometa na njih.