Vozila

Zakon o motornih vozilih (ZMV-1)(Uradni list RS, št. 75/17)

Zakon o motornih vozilih (ZMV)(Uradni list RS, št. 106/10, 23/15 in 68/16)

Pojmovnik o pomenu pojmov o vozilih, izdaja 00 z dne 23. novembra 2011

Uredba o ratifikaciji sporazuma o sprejemanju enotnih tehničnih pravilnikov za cestna vozila, opremo in dele, ki jih je mogoče vgraditi in/ali uporabiti v/na cestnih vozilih, ter o pogojih vzajemnega priznavanja homologacij, podeljenih na podlagi teh pravilnikov(Uradni list RS, št. 104/10 – Mednarodne pogodbe, št. 21/10)
Sklep Sveta (EU) 2016/1790 z dne 12. februarja 2016 o zaključku revizije 3 Sporazuma Gospodarske komisije Združenih narodov za Evropo o sprejetju enotnih tehničnih predpisov za cestna vozila, opremo in dele, ki se lahko vgradijo v cestna vozila in/ali uporabijo na njih, in o pogojih za vzajemno priznavanje homologacij, dodeljenih na podlagi teh predpisov („Revidirani Sporazum iz leta 1958“) (UL L št. 274, 11.10.2016, str. 2–3)
Sporazum o sprejetju harmoniziranih tehničnih pravilnikov Združenih narodov za cestna vozila, opremo in dele, ki se lahko vgradijo v cestna vozila in/ali uporabijo na njih, in o pogojih za vzajemno priznavanje homologacij, podeljenih na podlagi teh pravilnikov Združenih narodov (UL L št. 274, 11.10.2016, str. 4–30)
Uredba o ratifikaciji sporazuma o uvajanju svetovnih tehničnih predpisov za cestna vozila, opremo in dele, ki se lahko vgradijo in/ali uporabijo v/na cestnih vozilih(Uradni list RS, št. 109/10 – Mednarodne pogodbe, št. 22/10)
Akt o nasledstvu mednarodnih večstranskih pogodb s področja varstva Sredozemskega morja, nekaterih mednarodnih pogodb s področja pomorskega prometa, dveh sporazumov s področja cestnega prometa in Sporazuma o ustanovitvi Interameriške banke za razvoj (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, številka 13, št. 44/93)
{Sporazum o mednarodnem prevozu pokvarljivih živil in o specialnih vozilih za njihov prevoz; Ženeva, 01.09.1970, objavljen v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe št. 50/76}

Pravilnik o odobritvi motornih in priklopnih vozil ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila (Uradni list RS, št. 34/15)

Pravilnik št. 0 Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo (UN/ECE) – Enotne določbe o mednarodni homologaciji celotnega vozila (IWVTA) [2018/780] (UL L št. 135, 31. 5. 2018, str. 1–30)

Uredba (EU) 2018/858 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o odobritvi in tržnem nadzoru motornih vozil in njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila, spremembi uredb (ES) št. 715/2007 in (ES) št. 595/2009 ter razveljavitvi Direktive 2007/46/ES (Besedilo velja za EGP.) (UL L št. 151, 14.6.2018, str. 1–218)

Uredba (EU) 2018/858 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o odobritvi in tržnem nadzoru motornih vozil in njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila, spremembi uredb (ES) št. 715/2007 in (ES) št. 595/2009 ter razveljavitvi Direktive 2007/46/ES (Besedilo velja za EGP.) (UL L št. 151, 14.6.2018, str. 1–218)

Uredba (EU) 2019/26 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. januarja 2019 o dopolnitvi homologacijske zakonodaje Unije v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz Unije (Besedilo velja za EGP.) (UL L št. 8I , 10.1.2019, str. 1–7)(UL L št. 11, 14.1.2019, str. 33–34) – popravek
Odredba o določitvi seznama tehničnih specifikacij za motorna in priklopna vozila (z najmanj štirimi kolesi)(Uradni list RS, št. 50/11 in 78/14)NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO – UredbaNEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO – Seznam
Pravilnik o homologaciji dvo- in trikolesnih motornih vozil ter njihovih sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot (Uradni list RS, št. 57/14)
Uredba (EU) št. 168/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. januarja 2013 o odobritvi in tržnem nadzoru dvo- ali trikolesnih vozil in štirikolesnikov
(UL L 60, 02.03.2013, str. 52–128)
Odredba o določitvi seznama tehničnih specifikacij za dvo- in trikolesna motorna vozila(Uradni list RS, št. 50/1150/14, 74/15 in 84/15 popr.)
Pravilnik o homologaciji kmetijskih in gozdarskih traktorjev, njihovih priklopnikov in zamenljivih vlečenih strojev ter njihovih sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot(Uradni list RS, št. 81/14)
Uredba (EU) št. 167/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. februarja 2013 o odobritvi in tržnem nadzoru kmetijskih in gozdarskih vozil
(UL L 60, 02.03.2013, str. 1–51)
Odredba o določitvi seznama tehničnih specifikacij za kmetijske in gozdarske traktorje(Uradni list RS, št. 50/11, 63/1285/1364/14 in 74/15)
Odredba o določitvi seznama tehničnih specifikacij s področja opreme vozil(Uradni list RS, št. 50/11
Odredba o določitvi seznama tehničnih specifikacij o postopkih s področja motornih in priklopnih vozil(Uradni list RS, št. 50/11106/11, 72/14 in 9/17NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO – OdredbaNEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO – Seznam
Pravilnik o ugotavljanju skladnosti vozil(Uradni list RS, št. 105/09 in 9/10)NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO
Pravilnik o pripravljanju in izdajanju tehničnih specifikacij za motorna vozila(Uradni list RS, št. 1/12)
Pravilnik o izvajanju uredb (EU) in (ES) o določitvi standardov emisijskih vrednosti za nova cestna vozila za zmanjšanje emisij CO2 ter poročanje in posredovanje podatkov
(Uradni list RS, št. 66/18)
 Uredba (ES) št. 443/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o določitvi standardov emisijskih vrednosti za nove osebne avtomobile kot del celostnega pristopa Skupnosti za zmanjšanje emisij CO 2 iz lahkih tovornih vozil
(UL L 140, 5.6.2009, str. 1–15) Uredba Komisije (EU) št. 1014/2010 z dne 10. novembra 2010 o spremljanju in nadzorovanju ter posredovanju podatkov o registraciji novih osebnih avtomobilov v skladu z Uredbo (ES) št. 443/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 293, 11.11.2010, str. 15–20)

2012/100/EU: Sklep Komisije z dne 17. februarja 2012 o metodi za zbiranje premij za presežne emisije CO 2 novih osebnih avtomobilov v skladu z Uredbo (ES) št. 443/2009 Evropskega parlamenta in Sveta Besedilo velja za EGP (UL L 47, 18.2.2012, str. 71–72 )
Popravek Izvedbenega sklepa Komisije 2011/878/EU z dne 20. decembra 2011 o potrditvi začasnega izračuna povprečnih specifičnih emisij CO 2 in ciljev specifičnih emisij za proizvajalce osebnih avtomobilov za koledarsko leto 2010 v skladu z Uredbo (ES) št. 443/2009 Evropskega parlamenta in Sveta ( UL L 343, 23.12.2011 ) (UL L 85, 24.3.2012, str. 38–38) 
Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 429/2012 z dne 22. maja 2012 o spremembi Uredbe (EU) št. 1014/2010 z namenom določitve enotne oblike za obvestila o napakah proizvajalcev osebnih avtomobilov UL L 132, 23.5.2012, str. 11–12) (2012/770/EU):
Izvedbeni sklep Komisije (EU) z dne 11. decembra 2012 o potrditvi povprečnih specifičnih emisij CO 2 in ciljev specifičnih emisij za proizvajalce osebnih avtomobilov za koledarsko leto 2011 v skladu z Uredbo (ES) št. 443/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (2013/128/EU):
Izvedbeni sklep Komisije z dne 13. marca 2013 o odobritvi uporabe svetlečih diod v nekaterih svetlobnih funkcijah vozil kategorije M1 kot inovativne tehnologije za zmanjšanje emisij CO 2 iz osebnih avtomobilov v skladu z Uredbo (ES) št. 443/2009 Evropskega parlamenta in Sveta Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 396/2013 z dne 30. aprila 2013 o spremembi Uredbe (EU) št. 1014/2010 glede nekaterih zahtev za spremljanje emisij CO2 iz novih osebnih avtomobilov (UL L 120, 1.5.2013, str. 1–3
Uredba Komisije (EU) št. 397/2013 z dne 30. aprila 2013 o spremembi Uredbe (ES) št. 443/2009 Evropskega parlamenta in Sveta glede spremljanja emisij CO2 iz novih osebnih avtomobilov (UL L 120, 1.5.2013, str. 4–8(2013/341/EU)
Izvedbeni sklep Komisije z dne 27. junija 2013 o odobritvi alternatorja Valeo Efficient Generation Alternator kot inovativne tehnologije za zmanjšanje emisij CO 2 iz osebnih vozil v skladu z Uredbo (ES) št. 443/2009 Evropskega parlamenta in Sveta(UL L 179, 29.6.2013, str. 98–104) (2013/451/EU)
Izvedbeni sklep Komisije z dne 10. septembra 2013 o odobritvi Daimlerjevega sistema za inkapsulacijo motornega prostora kot inovativne tehnologije za zmanjšanje emisij CO2 iz novih osebnih vozil v skladu z Uredbo (ES) št. 443/2009 Evropskega parlamenta in Sveta
(UL L 242, 11.9.2013, str. 12–16) (2013/529/EU)
Izvedbeni sklep Komisije z dne 25. oktobra 2013 o odobritvi Boschevega sistema za navigacijsko predhodno kondicioniranje stanja napolnjenosti baterije za hibridna vozila kot inovativne tehnologije za zmanjšanje emisij CO 2 iz osebnih vozil v skladu z Uredbo (ES) št. 443/2009 Evropskega parlamenta in Sveta
(UL L 284, 26.10.2013, str. 36–55) (2013/632/EU)
Izvedbeni sklep Komisije z dne 30. oktobra 2013 o potrditvi povprečnih specifičnih emisij CO2 in ciljev specifičnih emisij za proizvajalce osebnih avtomobilov za koledarsko leto 2012 v skladu z Uredbo (ES) št. 443/2009 Evropskega parlamenta in Sveta
(UL L 289, 31.10.2013, str. 71–79) (2014/128/EU)
Izvedbeni sklep Komisije z dne 10. marca 2014 o odobritvi modula s svetlečimi diodami za kratki svetlobni pramen „E-light“ kot inovativne tehnologije za zmanjšanje emisij CO2 iz osebnih vozil v skladu z Uredbo (ES) št. 443/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 70, 11.03.2014, str. 30–34) 
Uredba (EU) št. 333/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2014 o spremembi Uredbe (ES) št. 443/2009 zaradi opredelitve načinov za doseganje cilja za leto 2020 glede zmanjšanja emisij CO2 iz novih osebnih avtomobilov
(UL L 103, 05.04.2014, str. 15–21)
Izvedbeni sklep Komisije št. 2014/465/EU z dne 16. julija 2014 o odobritvi učinkovitega alternatorja DENSO kot inovativne tehnologije za zmanjšanje emisij CO2 iz osebnih vozil v skladu z Uredbo (ES) št. 443/2009 Evropskega parlamenta in Sveta ter o spremembi Izvedbenega sklepa Komisije 2013/341/EU (UL L 210, 17.07.2014, str. 17–19)
Izvedbeni sklep Komisije št. 2014/770/EU z dne 30. oktobra 2014 o potrditvi ali spremembi povprečnih specifičnih emisij CO2 in ciljev specifičnih emisij za proizvajalce osebnih avtomobilov za koledarsko leto 2013 v skladu z Uredbo (ES) št. 443/2009 Evropskega parlamenta in Sveta
(UL L 315, 01.11.2014, str. 30–43) Izvedbeni sklep Komisije št. 2014/806/EU z dne 18. novembra 2014 o odobritvi sončne strehe za polnjenje akumulatorja Webasto kot inovativne tehnologije za zmanjšanje emisij CO2 iz osebnih vozil v skladu z Uredbo (ES) št. 443/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 332, 19.11.2014, str. 34–40) 
Delegirana Uredba Komisije (EU) 2015/6 z dne 31. oktobra 2014 o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 443/2009 Evropskega parlamenta in Sveta, da se upoštevajo spremembe mase novih osebnih avtomobilov, registriranih v letih 2011, 2012 in 2013
(UL L 3, 07.01.2015, str. 1-2)
Izvedbeni Sklep Komisije (EU) 2015/158 z dne 30. januarja 2015 o odobritvi dveh visoko učinkovitih alternatorjev Robert Bosch GmbH kot inovativnih tehnologij za zmanjšanje emisij CO2 iz osebnih vozil v skladu z Uredbo (ES) št. 443/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 26, 31.01.2015, str. 31-33) 
Izvedbeni Sklep Komisije (EU) 2015/206 z dne 9. februarja 2015 o odobritvi učinkovite zunanje osvetlitve z uporabo svetlečih diod podjetja Daimler AG kot inovativne tehnologije za zmanjšanje emisij CO2 iz osebnih vozil v skladu z Uredbo (ES) št. 443/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 33, 10.02.2015, str. 52-58) 
Izvedbeni Sklep Komisije (EU) 2015/279 z dne 19. februarja 2015 o odobritvi sončne strehe za polnjenje akumulatorja Asola kot inovativne tehnologije za zmanjšanje emisij CO2 iz osebnih vozil v skladu z Uredbo (ES) št. 443/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 47, 20.02.2015, str. 26-28) 
Izvedbeni Sklep Komisije (EU) 2015/295 z dne 24. februarja 2015 o odobritvi učinkovitega alternatorja MELCO GXi kot inovativne tehnologije za zmanjšanje emisij CO2 iz osebnih vozil v skladu z Uredbo (ES) št. 443/2009 Evropskega parlamenta in Sveta
(UL L 53, 25.02.2015, str. 11-13)
Izvedbeni Sklep Komisije (EU) 2015/1132 z dne 10. julija 2015 o odobritvi funkcije iztekanja proizvajalca Porsche AG kot inovativne tehnologije za zmanjšanje emisij CO2 iz osebnih vozil v skladu z Uredbo (ES) št. 443/2009 Evropskega parlamenta in Sveta
(UL L 184, 11.07.2015, str. 22-30) 
Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2015/2251 z dne 26. novembra 2015 o potrditvi ali spremembi povprečnih specifičnih emisij CO2 in ciljev specifičnih emisij za proizvajalce osebnih avtomobilov za koledarsko leto 2014 v skladu z Uredbo (ES) št. 443/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 318, 4.12.2015, str. 53–72) 
Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2015/2280 z dne 7. decembra 2015 o odobritvi učinkovitega alternatorja DENSO kot inovativne tehnologije za zmanjšanje emisij CO2 iz osebnih vozil v skladu z Uredbo (ES) št. 443/2009 Evropskega parlamenta in Sveta
(UL L 322, 8.12.2015, str. 64–66) 
IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2016/160 z dne 5. februarja 2016 o odobritvi učinkovite zunanje osvetlitve z uporabo svetlečih diod podjetja Toyota Motor Europe kot inovativne tehnologije za zmanjšanje emisij CO2 iz osebnih avtomobilov v skladu z Uredbo (ES) št. 443/2009 Evropskega parlamenta in Sveta(UL L 31, 6.2.2016, str. 70–77)
Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/265 z dne 25. februarja 2016 o odobritvi motornega generatorja MELCO kot inovativne tehnologije za zmanjšanje emisij CO2 iz osebnih vozil v skladu z Uredbo (ES) št. 443/2009 Evropskega parlamenta in Sveta
(UL L 50, 26.2.2016, str. 30–36) 
Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/362 z dne 11. marca 2016 o odobritvi posode za shranjevanje entalpije dobavitelja MAHLE Behr GmbH & Co. KG kot inovativne tehnologije za zmanjšanje emisij CO2 iz osebnih avtomobilov v skladu z Uredbo (ES) št. 443/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 67, 12.3.2016, str. 59–68) 
Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/587 z dne 14. aprila 2016 o odobritvi tehnologije, ki se uporablja pri učinkoviti zunanji osvetlitvi vozila z uporabo svetlečih diod, kot inovativne tehnologije za zmanjšanje emisij CO2 iz osebnih avtomobilov v skladu z Uredbo (ES) št. 443/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 101, 16.4.2016, str. 17–24)
Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/588 z dne 14. aprila 2016 o odobritvi tehnologije, ki se uporablja v učinkovitih 12-voltnih alternatorjih, kot inovativne tehnologije za zmanjšanje emisij CO2 iz osebnih avtomobilov v skladu z Uredbo (ES) št. 443/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 101, 16.4.2016, str. 25–32) 
Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/1721 z dne 26. septembra 2016 o odobritvi učinkovite zunanje osvetlitve podjetja Toyota z uporabo svetlečih diod za uporabo v hibridnih električnih vozilih z notranjim napajanjem kot inovativne tehnologije za zmanjšanje emisij CO2 iz osebnih avtomobilov v skladu z Uredbo (ES) št. 443/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (Besedilo velja za EGP)
(UL L 259, 27.9.2016, str. 71–78) Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/1926 z dne 3. novembra 2016 o odobritvi fotonapetostne strehe za polnjenje akumulatorja kot inovativne tehnologije za zmanjšanje emisij CO2 iz osebnih vozil v skladu z Uredbo (ES) št. 443/2009 Evropskega parlamenta in Sveta
(UL L št. 297, 4.11.2016, str. 18–24) Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2017/785 z dne 5. maja 2017 o odobritvi učinkovitih 12-voltnih motornih generatorjev za uporabo v osebnih avtomobilih s konvencionalnim motorjem z notranjim zgorevanjem kot inovativne tehnologije za zmanjšanje emisij CO2 iz osebnih avtomobilov v skladu z Uredbo (ES) št. 443/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 118, 6.5.2017, str. 20–29) 
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1153 z dne 2. junija 2017 o opredelitvi metodologije za določitev korelacijskih parametrov, potrebnih za odraz spremembe v regulativnem preskusnem postopku, in spremembi Uredbe (EU) št. 1014/2010
(UL L 175, 7.7.2017, str. 679–707) 
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1231 z dne 6. junija 2017 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2017/1153 o opredelitvi metodologije za določitev korelacijskih parametrov, potrebnih za odraz spremembe v regulativnem preskusnem postopku zaradi razjasnitve postopkovnih elementov, in spremembi Uredbe Komisije (EU) št. 1014/2010 (UL L 177, 8.7.2017, str. 11–22) 
Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2017/1402 z dne 28. julija 2017 o odobritvi funkcije iztekanja motorja v prostem teku proizvajalca BMW AG kot inovativne tehnologije za zmanjšanje emisij CO2 iz osebnih avtomobilov v skladu z Uredbo (ES) št. 443/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (Besedilo velja za EGP ) (UL L 199, 29.7.2017, str. 14–23) 
Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1502 z dne 2. junija 2017 o spremembi prilog I in II k Uredbi (ES) št. 443/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z namenom prilagoditve na spremembo v regulativnem preskusnem postopku za merjenje emisij CO2 iz lahkih vozil (Besedilo velja za EGP) (UL L 221, 26.8.2017, str. 4–9) 
Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2018/144 z dne 19. januarja 2018 o potrditvi ali spremembi začasnih izračunov povprečnih specifičnih emisij CO2 in ciljev specifičnih emisij za proizvajalce osebnih avtomobilov za koledarsko leto 2016 v skladu z Uredbo (ES) št. 443/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 25, 30.1.2018, str. 64–83) 
Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/649 z dne 23. januarja 2018 o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 443/2009 Evropskega parlamenta in Sveta glede sprememb mase novih osebnih avtomobilov, registriranih v letih 2014, 2015 in 2016 (Besedilo velja za EGP. ) (UL L 108, 27.4.2018, str. 14–15) 
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/1002 z dne 16. julija 2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2017/1153 za razjasnitev in poenostavitev postopka korelacije ter njegovo prilagoditev spremembam Uredbe (EU) 2017/1151 (Besedilo velja za EGP.)
(UL L št. 180, 17.7.2018, str. 10–15) 
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/2043 z dne 18. decembra 2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2017/1153 za pojasnitev preskusnih pogojev WLTP in zagotovitev spremljanja homologacijskih podatkov (Besedilo velja za EGP.) (UL L št. 327, 21.12.2018, str. 58–62) 
Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2018/2079 z dne 19. decembra 2018 o odobritvi funkcije iztekanja z motorjem v prostem teku kot inovativne tehnologije za zmanjšanje emisij CO2 iz osebnih avtomobilov v skladu z Uredbo (ES) št. 443/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (Besedilo velja za EGP.) (UL L št. 331, 28.12.2018, str. 225–235)

Uredba (EU) št. 510/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2011 o določitvi standardov emisijskih vrednosti za nova lahka gospodarska vozila kot del celostnega pristopa Unije za zmanjšanje emisij CO 2 iz lahkih tovornih vozil (UL L 145, 31.5.2011, str. 1–18 ) 2012/99/EU
Izvedbeni sklep Komisije z dne 17. februarja 2012 o podrobnih ureditvah za zbiranje premij za presežne emisije CO 2 o določitvi standardov emisijskih vrednosti za nova lahka gospodarska vozila v skladu z Uredbo (EU) št. 510/2011 Evropskega parlamenta in Sveta
(UL L 47, 18.2.2012, str. 69–70) Delegirana uredba Komisije (EU) št. 205/2012 z dne 6. januarja 2012 o spremembi Priloge II k Uredbi (EU) št. 510/2011 Evropskega parlamenta in Sveta glede virov podatkov in podatkovnih parametrov, ki jih morajo posredovati države članice (UL L 72, 10.3.2012, str. 2–6)
Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 293/2012 z dne 3. aprila 2012 o spremljanju in nadzorovanju ter posredovanju podatkov o registraciji novih lahkih gospodarskih vozil v skladu z Uredbo (EU) št. 510/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 98, 4.4.2012, str. 1–6)
Delegirana uredba Komisije (EU) št. 114/2013 z dne 6. novembra 2012 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 510/2011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z določitvijo pravil glede zahtevkov za odstopanje od ciljev specifičnih emisij CO2 za nova lahka gospodarska vozila (UL L 38, 9.2.2013, str. 1–10) 
Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1047/2013 z dne 21. avgusta 2013 o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 114/2013 zaradi popravka povprečnih specifičnih emisij CO 2 za leto 2010, določenih za proizvajalca Piaggio (UL L 285, 29.10.2013, str. 1) (2013/807/EU)
Izvedbeni sklep Komisije (EU) z dne 17. decembra 2013 o potrditvi ali spremembi povprečnih specifičnih emisij CO 2 in ciljev v zvezi s specifičnimi emisijami za proizvajalce novih lahkih gospodarskih vozil za koledarsko leto 2012 v skladu z Uredbo (EU) št. 510/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 353, 28.12.2013, str. 64)
Uredba (EZ) št. 253/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o spremembi uredbe (eu) št. 510/2011 zaradi opredelitve načinov za doseganje cilja za leto 2020 glede zmanjšanja emisij CO2 iz novih lahkih gospodarskih vozil (UL L 84, 20.03.2014, str. 38)
Delegirana Uredba Komisije (EU) št. 404/2014 z dne 17. februarja 2014 o spremembi Priloge II k Uredbi (EU) št. 510/2011 Evropskega parlamenta in Sveta glede spremljanja emisij CO2 iz novih lahkih gospodarskih vozil, homologiranih s postopkom večstopenjske homologacije (UL L 121, 24.04.2014, str. 1)
Izvedbena Uredba Komisije (EU) št. 410/2014 z dne 23. aprila 2014 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 293/2012 v zvezi s spremljanjem emisij CO2 iz novih lahkih gospodarskih vozil, homologiranih s postopkom večstopenjske homologacije (UL L 121, 24.04.2014, str. 21)
Delegirana Uredba Komisije (EU) št. 482/2014 z dne 4. marca 2014 o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 114/2013 glede povprečnih specifičnih emisij CO2 v letu 2010, določenih za proizvajalca Great Wall Motor Company Limited (UL L 138, 13.05.2014, str. 51)
Izvedbeni sklep Komisije št. 2014/769/EU z dne 30. oktobra 2014 o potrditvi ali spremembi povprečnih specifičnih emisij CO2 in ciljev v zvezi s specifičnimi emisijami za proizvajalce novih lahkih gospodarskih vozil za koledarsko leto 2013 v skladu z Uredbo (EU) št. 510/2011 Evropskega parlamenta in Sveta(UL L 315, 01.11.2014, str. 19)
Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2015/2250 z dne 26. novembra 2015 o potrditvi ali spremembi povprečnih specifičnih emisij CO2 in ciljev specifičnih emisij za proizvajalce novih lahkih gospodarskih vozil za koledarsko leto 2014 v skladu z Uredbo (EU) št. 510/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 318, 4.12.2015, str. 39–52)
Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/748 z dne 14. decembra 2016 o spremembi Priloge I k Uredbi (EU) št. 510/2011 Evropskega parlamenta in Sveta, da se upoštevajo spremembe mase novih lahkih gospodarskih vozil, registriranih v letih 2013, 2014 in 2015 (UL L št. 113, 29.4.2017, str. 9–10)
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1152 z dne 2. junija 2017 o opredelitvi metodologije za določitev korelacijskih parametrov, potrebnih za odraz spremembe v regulativnem preskusnem postopku v zvezi z lahkimi gospodarskimi vozili, in spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 293/2012 (UL L 175, 7.7.2017, str. 644–678)(UL L 197, 28.7.2017, str. 20-20)
Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1499 z dne 2. junija 2017 o spremembi prilog I in II k Uredbi (EU) št. 510/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z namenom prilagoditve na spremembo v regulativnem preskusnem postopku za merjenje emisij CO2 iz lahkih gospodarskih vozil (Besedilo velja za EGP) (UL L 219, 25.8.2017, str. 1–4)
 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2018/143 z dne 19. januarja 2018 o potrditvi ali spremembi začasnih izračunov povprečnih specifičnih emisij CO2 in ciljev specifičnih emisij za proizvajalce novih lahkih gospodarskih vozil za koledarsko leto 2016 v skladu z Uredbo (EU) št. 510/2011 Evropskega parlamenta in Sveta
(UL L št. 25, 30.1.2018, str. 49–63)
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/1003 z dne 16. julija 2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2017/1152 za razjasnitev in poenostavitev postopka korelacije ter njegovo prilagoditev spremembam Uredbe (EU) 2017/1151 (Besedilo velja za EGP.) (UL L št. 180, 17. 7. 2018, str. 16–21)
Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2018/1876 z dne 29. novembra 2018 o odobritvi tehnologije, ki se uporablja v učinkovitih 12-voltnih alternatorjih za uporabo v lahkih gospodarskih vozilih s konvencionalnim motorjem z notranjim zgorevanjem, kot inovativne tehnologije za zmanjšanje emisij CO2 iz lahkih gospodarskih vozil v skladu z Uredbo (EU) št. 510/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (Besedilo velja za EGP.) (UL L št. 306, 30.11.2018, str. 53–60)
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/2042 z dne 18. decembra 2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2017/1152 za pojasnitev preskusnih pogojev WLTP in zagotovitev spremljanja homologacijskih podatkov (Besedilo velja za EGP.) (UL L št. 327, 21.12.2018, str. 53–57)
 
Uredba (EU) 2018/956 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. junija 2018 o spremljanju emisij CO2 in porabe goriva pri novih težkih vozilih ter o poročanju o njih (Besedilo velja za EGP) (UL L št. 173, 9.7.2018, str. 1–15)